Board Exam Results 2014


 

 Board Exam Results 2014

9.05.2014

STD XII Results were declared

1st Rank Holder-Priyavarsha Ravichandran 1175/1200

2nd Rank Holder- Dhanush R 1174/1200

3rd Rank Holder-Vishal S 1162/1200

Centum Scores:

Maths :Mathan Kumar R,Aparna R

Accountancy :Dhanush R

Ccommerce : Dhanush R,Hmeavardhini S,Jamini V

Economics : Dahnush R

Business Maths: Dhanush R,Sambhavi G,Hema Vardhini S

STD X Results were Declared

1st Rank Holder-Vinitha M 496/500

2nd Rank Holdfer-Srimathi R 495/500

3rd Rank Holder-Sabana K 494/500

Centums Scores Per subject:

English_02

Maths:16

Science:40

Social Science:09

Tamil:98/100 Highest

District Rank:

3rd Rank in Coimbatore-Vinitha M